BEENDIGING ARBEIDSOVEREENKOMST

Mijn werkgever wil contract voor bepaalde tijd zo maar beeindigen. Kan dit?

Nee, je werkgever moet bij een contract van een half jaar of langer een maand voorafgaand aan de einddatum schriftelijk aangeven dat hij het contract wil beeindigen of voortzetten. Als je werkgever deze aanzegtermijn niet in acht neemt dan moet hij een boete betalen van maximaal 1 maandsalaris.

Mijn werkgever biedt me een vaststellingsovereenkomst/beëindigingsovereenkomst aan. heb ik dan recht op een WW-uitkering?

Het recht op WW bestaat als in de vaststellingsovereenkomst is opgenomen dat de arbeidsovereenkomst eindigt op initiatief van de werkgever en tevens dat er geen sprake is van dringende reden voor ontslag. Ook moet zijn opgenomen dat de werknemer niets te verwijten valt en de opzegtermijn moet in acht worden genomen. verder moet je natuurlijk voldoen aan de overige eisen van de WW. Het is wel belangrijk om de vaststellingsovereenkomst te laten checken door ons om te kijken of aan alle vereisten is voldaan.

Heb ik recht op een transitievergoeding na twee jaar ziekte?

Ja. De werkgever is verplicht de arbeidsovereenkomst (op verzoek van de werknemer) op te zeggen na twee jaar ziekte. De werkgever zal dan meestal een vaststellingsovereenkomst aanbieden. Dit betekent dat je dan ook recht hebt op de transitievergoeding. Daarbij is wel van belang dat je de beslissing van het UWV afwacht inzake de WIA-beoordeling. Mocht het UWV namelijk beslissen dat de werkgever niet voldoende heeft gedaan aan re-integratie dan kan het UWV een loonsanctie opleggen. Dan mag je zeker niet akkoord gaan met beëindiging van het contract. De werkgever moet dan nog maximaal een jaar het salaris doorbetalen