2de ronde onderhandelingen Metalektro: Weinig reden tot optimisme!

woensdag 11 april 2018

Op 9 april 2018 vond de 2de ronde plaats in de onderhandelingen voor een nieuwe Cao in de Metalektro. Het was de beurt aan de FME om te reageren op de voorstellen van de vakorganisaties. De reactie was -kort samengevat- teleurstellend. Van enige vorm van toenadering was nauwelijks tot geen sprake. In zijn algemeenheid herhaalt de FME maar weer haar mantra dat de Cao te knellend wordt ervaren en dat er meer op ondernemingsniveau geregeld moet worden. Dit impliceert maatwerkafspraken binnen de onderneming en meer afspraken met de Ondernemingsraad in plaats van met de vakorganisaties. Dit geldt bijvoorbeeld voor de invoering en aanpassing van een belonings- of functiewaarderingssysteem. Meer in het bijzonder constateren wij ook geen enkele toenadering op die onderwerpen die voor de vakorganisaties belangrijk zijn:

Loon
Er ligt nog geen voorstel voor een collectieve salarisverhoging. Er bestaan volgens de FME grote verschillen in de sector daar waar het gaat om winstgevendheid en groei. Hiermee moet volgens de FME rekening worden gehouden met het maken van loonafspraken: maatwerk dus. Hoe de FME dit concreet wil maken is echter nog volstrekt onduidelijk. Overigens biedt de huidige Cao al de ruimte om in overleg met de vakorganisaties aparte loonafspraken te maken met die bedrijven die in zwaar weer zitten.

FME blijft zich op het standpunt stellen dat zij geen Cao meer wil afspreken voor het hoger personeel. In haar filosofie: medewerker en werkgever maken maar samen afspraken. Het moge duidelijk zijn dat dit voor de VHP2 volstrekt onacceptabel is. Overigens worden wij hierin gesteund door de andere vakorganisaties.

Duurzame inzetbaarheid:
FME geeft aan dat zij het van groot belang acht om te investeren in opleiden en ontwikkelen. Een individueel opleidingsbudget waarmee de medewerker zelf de regie kan voeren over zijn eigen duurzame inzetbaarheid is voor de FME op dit moment echter een brug te ver. Werkgevers willen daar in deze Cao geen afspraken over maken.

Generatiepact
Het generatiepact is een regeling om oudere werknemers in staat te stellen vitaal langer door te werken, door ze met gedeeltelijk behoud van salaris en pensioenopbouw, vrijwillig minder te laten werken. Dit stelt oudere werknemers in staat om op een goede en gezonde manier hun pensioenleeftijd te bereiken. Tegelijkertijd ontstaat door deze regeling ruimte voor de jongere werknemers. FME geeft aan dat er bij haar achterban geen behoefte is aan een generatiepact. Volgens de werkgevers kent de Cao al een aantal mogelijkheden om de arbeidsbelasting te verminderen: deeltijdpensioen, tijdelijk vier dagen werken en gebruik maken van seniorendagen, vrije meeruren  en/of overuren. Niet elke werknemer kan zich het echter veroorloven om op deze wijze op een gezonde wijze zijn pensioen te halen. Dit standpunt van de FME biedt ook geen enkele garantie dat er meer jongeren worden aangenomen in de sector.

Op 7 mei a.s. gaan we de 3de ronde in.

Jörg Sauer en Casper Vaandrager

vorige  terug naar overzicht